skip to Main Content

Ändamål

Stiftelsens syfte är att samla in medel för att erbjuda ekonomiskt bistånd och främja hjälpverksamhet för att underlätta vardagen eller i övrigt stödja funktionshindrade personer enligt LSS-lagstiftningens definition där stiftelsens huvudsakliga ändamål är att:

  • Erbjuda ekonomiskt bistånd till personer med funktionshinder samt årligen dela ut stipendier.
  • Stödja personer, företag, föreningar eller stiftelser som verkar för personer med olika former av funktionshinder.
  • Främja olika former av hjälpmedel för att underlätta vardagen eller i övrigt stödja funktionshindrade personer.
  • Främja vård och uppfostran av barn med funktionshinder.
  • Stödja kontinuerligt kompetenshöjande insatser för
  • personliga assistenter, anhöriga och andra representanter för funktionshindrade personer genom bidrag för undervisning eller utbildning.
  • Stödja etablering av daglig verksamhet och fritidsaktiviteter i och utanför Sverige för funktionshindrade personer.
  • Främja vetenskaplig forskning som ökar kunskapen kring, eller som på något sätt förbättrar vardagen för funktionshindrade personer.
  • Samverka med andra stiftelser inom och utom Sverige.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Back To Top